หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

ชื่อผู้ขอรับบริการ : 
ที่อยู่ :               

โทรศัพท์ :          
ขอรับบริการจาก(ชื่อหน่วยงาน) : 

เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก
การใช้ Internet ตำบล
การขอใช้ไฟฟ้าสาธารณะ แจ้งเสียงตามสาย
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การชำระภาษีป้าย
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม พรบ.สาธารณสุข (อื่นๆ)
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การขอปรึกษาการเขียนแผนงานโครงการ
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์เยาวชน
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
อื่น ๆ
การออกแบบอาคาร
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
                   ระดับความพึงพอใจ

 

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วาจาอ่อนน้อม สุภาพอ่อนโยน
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้นและเอาใจใส่บริการ
3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม
5.เจ้าหน้าที่แต่งกาย สะอาด สุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม เก้าอี้ ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อื่น ๆ (ระบุ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
สิ่งที่ท่านประทับใจ  

 
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email : bung_kaew@hotmail.com