หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสถานที่สำคัญ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

                    แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยถือหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/ กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีมากที่สุด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้การวางแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                    แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
                                 1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                                 2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
                                 3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
                                 4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

                    วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                                 1) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
                                 2) เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วม ตรวจสอบการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                                 3) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหาร ส่วนตำบล

                    ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ มีอำนาจขยายเวลาจัดทำแผนพัฒนาสามปี แล้วแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบและตาม ข้อ 17 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
                                 1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                                 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                                 3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
                                 4) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

                    ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                                 แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น เช่น เงิน คน วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

 
คลิกดาวน์โหลดแผนพัฒนา
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th