หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสถานที่สำคัญ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

                    ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2553-2557)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                    การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2553-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดสภาพการที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

                    การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2553-2557) มีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2553-2557) ที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ

 
คลิกดาวน์โหลดแผนพัฒนา
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th