หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
bulletงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว รายละเอียด เอกสารแนบ
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-25601416545747.docx
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2554 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่สูงอายุให้มาทำทะเบียนอยู่สูงอายุในวันและเวลาราชการที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556550278581.doc
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ภาคผนวก ข.)ภาคผนวก ข.960314267.pdf
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ภาคผนวก ก.)ภาคผนวก ก .1684973111.pdf
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ประกาศ)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว43823336.pdf
แผนที่เดินทางมา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี837479623.pdf
ตัวอย่าง ใบสมัครตัวอย่างใบสมัคร227957318.pdf
ตัวอย่าง การตรวจสอบเอกสารการรับสมัครตัวอย่าง การตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร195564515.pdf
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๒/๑๕๕๒๔ มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๒๑๕๕๒๔1561964374.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว (ฉบับที่ 3)962002164.pdf
ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 316029441.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล964062092.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 379506607.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 31763655771.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3741747834.pdf
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 3ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 31680230760.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2374571448.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 21831707056.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 21120694005.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ ระดับ 2535965863.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 21089634375.pdf
แผนผังการดำเนินงานกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว1131027694.jpg
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์กู้ชีพอบต.บุ่งแก้ว)1814840735.jpg
เรื่อง ร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไดในปีงบประมาณ 2558ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไดในปีงบประมาณ 2558
หลักวิธีปฏิบัติงานEMS_อปท.125194539.pdf
คำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-581163180413.pdf
บันทึกข้อความ งานกู้ชีพ1764682154.pdf
รายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 25581131452190.pdf
รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559ตามเอกเอกสารที่แนบ675861103.pdf
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ149248074.PDF
ตลาด295290214.PDF
สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร689019470.PDF
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์1160823324.PDF
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย2063059273.PDF
วิสัยทัศ ผู้บริหารวิสัยทัศ "ตำบลบุ่งแก้ว เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม นำบริการ บริการเป็นเลิศ"2079921072.jpg
ข้อมูลสถิติเชิงให้บริการปี 2562597096113.pdf
แนวทางปฏิบัติแนวทางร้องเรียนร้องทุก ปี25622122773956.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ578866844.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1282070145.pdf
ข้อมูลสถิติเชิงให้บริการ80390718.pdf
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1140456674.pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1248099111.pdf
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1285740993.pdf
แผน ปปช964357645.pdf
แผน ปปช1565478360.pdf
แผน ปปช1684944782.pdf
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม176186409.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน1210995391.pdf
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต517629324.pdf
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ938088768.pdf
มาตราการป้องกันการรับสินบน628451653.pdf
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง517226543.pdf
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม282831984.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี940668599.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี1543085994.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี1225250915.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี2021616157.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี34288272.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี1704906844.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี568268460.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี94257621.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี1007686449.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์684533749.jpg
ผลการปฏิบัติงานประจำปี 25621970279138.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี 25631137724748.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)2137514359.pdf
คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว1353324740.pdf
ประชาสัมพันธ์ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100038106720678 คัดลอกลิ้งไปวางเพื่อเชื่อมโยงกับ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เลยคะ
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ.25622068440087.png
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2085076313.pdf
รายงานแผนดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก1467848771.pdf
เจตจำนงของผู้บริหารปีงบประมาณ พ.ศ.25631466453125.pdf
รายงานการติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต67778245.pdf
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562780225688.pdf
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปี 25621527435276.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน1794749978.pdf
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562197749484.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563756472893.pdf
่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล676356514.pdf
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล181721358.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพนากรบุคคล1248607571.pdf
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน462046510.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง1490467482.pdf
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563932492364.xls
ราย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี30303458.xls
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25631563029331.pdf
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ890298785.pdf
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง1801246865.png
แผนการดำเนินงาน 2564695055724.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25631660641062.pdf
รายงานผลการติดตาม งบประมาณ 25641753347924.pdf
แผน ปปช1936199837.docx
แบบ ปค495633218.pdf
แบบ ปค120135620.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล95976000.docx
คำสังศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19664016927.pdf
เฟสบุ๊ค อบต.บุ่งแก้ว868913822.jpg
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์1910133524.jpg
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์870467006.jpg
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์1712362638.jpg
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์1496652961.jpg
หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากร1314552425.pdf
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 2563532018205.pdf
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดเวทีประชาคม พ.ศ.2563119976139.pdf
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631056285727.pdf
แผน ปปชเนื้อหา11697993060.pdf
แผน ปปชเนื้อหา2395996188.pdf
แบบ ปค577672891.pdf
การดำเนินการในปีงบประมาณ1209487180.png
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน (ทุกวันจันทร์) (ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ) ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศีลธรรมอันดี) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์1048165717.pdf
เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว214481239.pdf
บุคลากรของ อบต.กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตนายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำบุคลากรของเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว "ข้าพเจ้า..(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน). ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกง เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น จะประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"980498564.pdf
แจ้งประกาศเจตจำนงต่อผู้บริหาร1232910719.pdf
แผนที่ อบต.บุ่งแก้ว72721728.pdf
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ982450821.pdf
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ151200521.pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน875364037.pdf
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-139026-7 Fax.042-139027  Email:webmaster@bungkaew.go.th