หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
bulletงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว รายละเอียด เอกสารแนบ
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-25601416545747.docx
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2554 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่สูงอายุให้มาทำทะเบียนอยู่สูงอายุในวันและเวลาราชการที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556550278581.doc
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ภาคผนวก ข.)ภาคผนวก ข.960314267.pdf
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ภาคผนวก ก.)ภาคผนวก ก .1684973111.pdf
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วตำบล(ประกาศ)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว43823336.pdf
แผนที่เดินทางมา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี837479623.pdf
ตัวอย่าง ใบสมัครตัวอย่างใบสมัคร227957318.pdf
ตัวอย่าง การตรวจสอบเอกสารการรับสมัครตัวอย่าง การตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร195564515.pdf
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๒/๑๕๕๒๔ มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๒๑๕๕๒๔ 1561964374.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว (ฉบับที่ 3)962002164.pdf
ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 316029441.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล964062092.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 379506607.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 31763655771.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3741747834.pdf
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 3ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 31680230760.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2374571448.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 21831707056.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 21120694005.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ ระดับ 2535965863.pdf
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 21089634375.pdf
แผนผังการดำเนินงานกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว1131027694.jpg
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์กู้ชีพอบต.บุ่งแก้ว)1814840735.jpg
เรื่อง ร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไดในปีงบประมาณ 2558ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไดในปีงบประมาณ 2558
หลักวิธีปฏิบัติงานEMS_อปท.125194539.pdf
คำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-581163180413.pdf
บันทึกข้อความ งานกู้ชีพ1764682154.pdf
รายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 25581131452190.pdf
รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559ตามเอกเอกสารที่แนบ675861103.pdf
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ149248074.PDF
ตลาด295290214.PDF
สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร689019470.PDF
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์1160823324.PDF
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย2063059273.PDF
วิสัยทัศ ผู้บริหารวิสัยทัศ "ตำบลบุ่งแก้ว เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม นำบริการ บริการเป็นเลิศ"2079921072.jpg
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-139026-7 Fax.042-139027  Email:webmaster@bungkaew.go.th