หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสถานที่สำคัญ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
[สำนักปลัด]   [กองคลัง]   [กองช่าง]  
 

การปฎิบัติงานของส่วนโยธา

                เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และเปลี่ยนการใช้อาคาร

ขั้นตอนการยื่นแบบรายการ
1. คำขออนุญาตก่อร้างอาคารตามแบบ ข.
2. หลักฐานของผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีอื่นดำเนินการให้)
4. ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องแนบหลักฐานของนิติบุคคลและแสดงหลักฐานผู้มีอำนาจทำการแทนในนามนิติบุคคล
5. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทำการขออนุญาต
6. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (เมื่อที่ดินที่ทำการขออนุญาตปลูกสร้างมิได้เป็นเจ้าของอาคาร)
7. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน (เมื่ออาคารปลูกสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 ซม.)
8. แบบแปลนก่อสร้างอาคารจำนวน 3 ชุด พร้อมทั้งรายการประกอบแบบโดยทุกแผ่นลงนามผู้เขียน ผู้ออกแบบ ผู้คำนวณ
9. รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองให้รายการคำนวณทุกแผ่น
10. ถ้าเป็นอาคาร ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชา ชีพวิศวกรรม
11. ถ้าเป็นอาคารในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรมจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
12. ถ้าเป็นอาคารในข่ายควบคุมจะต้องแนบหนังสือผู้ควบคุมงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
13. ถ้าเป็นอาคารในข่ายจัดสรรที่ดิน ให้มีใบอนุาตหรือใบรับรองจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินมาประกอบด้วย
14. ถ้าอาคารเป็นอาคารสูงอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอาคารจะต้องแนบใบอนุญาตกรมการขนส่งทางอากาศประกอบ ฯลฯ
15. ถ้าอาคารอยู่ในข่ายการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องแนบใบอนุญาตการจัด
ทำรายงานดังกล่าว ประกอบในการยื่นขออนุญาตด้วย
16. ระยะดำเนินการ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตของผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
17. กรณีมีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาต ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 16 ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน
18. กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่ขออนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
 
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th