หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสถานที่สำคัญ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

ตำบลบุ่งแก้ว

 

                    เนื้อที่
                                 มีเนื้อที่ทั้งหมด 72.423 ตร.กม. (45,264 ไร่ )
                    สภาพภูมิประเทศ
                                 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบผสมที่ราบลูกคลื่น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 300 เมตร มีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านพื้นที่ จำนวน 6 สาย ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะแก่การทำไร่ สภาพป่ามีป่าไม้น้อยมากเพราะมีเพียงป่าไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านเท่านั้น
                    สภาพภูมิอากาศ
                                 ในฤดูแล้งสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวและแห้ง- แล้ง ในฤดูฝนอากาศร้อนอบอ้าว และฝนตกหนักในบางช่วงและระยะฝนทิ้งช่วงบ้างแต่ไม่ทำให้พืชฝนการเกษตรเสียหาย
                    อาณาเขตตำบล
                                ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
                                ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 
                                ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สีออ, ท่าลี่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
                                ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.โนนสะอาด, โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
                    จำนวนประชากรของตำบล
                                มีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 2,404 ครัวเรือน มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 10,705 คน
                                เป็นชาย จำนวน 5,291 คน เป็นหญิง จำนวน 5,453 คน
                                มีความหนาแน่นเฉลี่ย 148.33 คน / ตารางกิโลเมตร หลังคาเรือน
                    ข้อมูลอาชีพของตำบล
                                  1. อาชีพหลักของราษฎรคือการทำนา โดยการทำนาแบบปักดำ และทำเฉพาะนาปีมีพื้นที่ ทำนาประมาณ 12,773 ไร่ ครัวเรือนที่ทำนา 1,850 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย 460 กิโลกรัม/ ไร่
                                 2. อาชีพรองของราษฎรคือการทำไร่ เช่น ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดประมาณ 15,116 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูกอ้อย 1,670 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย 12 ตัน / ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดประมาณ 330 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูกมันสำปะหลัง 60 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,500 กิโลกรัม / ไร่
                                 3. อาชีพรองของราษฎรคือการทำสวนผัก การปศุสัตว์
                                      3.1 ทำสวนผัก พื้นที่ปลูกผักทั้งหมดประมาณ 143 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูก 150 ครัวเรือน
                                      3.2 การเลี้ยงสัตว์ แยกดังนี้ 1) เลี้ยงโค จำนวน 681 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 145 ครัวเรือน
                                 2) เลี้ยงกระบือ จำนวน 496 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 210 ครัวเรือน
                                 3) เลี้ยงสุกร จำนวน 697 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 140 ครัวเรือน
                                 4) เลี้ยงเป็ด จำนวน 1,701 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 150 ครัวเรือน
                                 5) เลี้ยงไก่ จำนวน 11,179 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 450 ครัวเรือน
                    หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
                                  1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
                                 2. โรงสี จำนวน 31 แห่ง
                    การศึกษา
                                 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
                                      1) ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างกระเบื้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งแก้ว
                                 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมทั้งขยายโอกาส) จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
                                      1) โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว (ขยายโอกาสถึง ม. 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      2) โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      3) โรงเรียนบ้านกุดขนวน (ขยายโอกาสถึง ม. 3) หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      4) โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      5) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      6) โรงเรียนบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      7) โรงเรียนบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                                 มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
                    สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                                 มีวัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
                                      1) วัดสว่างบุ่งแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      2) วัดสว่างกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      3) วัดลำดวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      4) วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      5) วัดสว่างหนองแปน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      6) วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      7) วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      8) วัดสว่างบะยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      9) วัดป่าราชวรานุวัตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      10) วัดป่าปัญญาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      11) วัดป่าหนองโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                                 มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                    สาธารณสุข
                                 มีสถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
                                      1) สถานีอนามัยโนนสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      2) สถานีอนามัยท่าลุมภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งแก้ว
                                 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
                    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                 มีสถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
                                      1) สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง
                                      2) ที่ทำการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
                    การคมนาคม
                                 ประชาชนในพื้นที่ใช้การคมนาคมทางบก โดยใช้เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็น ถนนลูกรัง ซึ่งมีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท (ของ รพช. เดิม) สายอำเภอโนนสะอาด พรประจักษ์ เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรหลักของตำบลบุ่งแก้วที่จะไปอำเภอโนนสะอาด โดยถนนเส้นนี้แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ อุดรธานี - ขอนแก่น) บริเวณหลักกิโลเมตรที่51 และเส้นทางสายนี้ตัดผ่าน หมู่ที่ 9 , 1 , 13 , 6 , 12 ,7 , 8 ของตำบลบุ่งแก้ว ผ่านออกไปตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายบ้านโนนสำราญ หนองอุดม โดยตัดผ่านหมู่ที่ 12 , 6, 3 , 10 , 2 , 11 ของตำบลบุ่งแก้ว ผ่านออกไปตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (แต่ลาดยางยังไม่เต็มเส้นทาง)
                    การโทรคมนาคม
                                 1) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
                                 2) สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน - แห่ง
                                 3) ราษฎรมีโทรศัพท์บ้านใช้ จำนวน 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1,6,9,12,13)
                    การไฟฟ้า
                                 จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 13 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ 2,404 ครัวเรือน ไม่มีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
                    แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                 มีลำน้ำ / ลำห้วยไหลผ่าน จำนวน 6 สาย ดังนี้
                                      1) ลำห้วยบุ่งแก้ว ไหลผ่านหมู่ที่ 9 , 1 , 6 , 3 , 10 , 2 , 11
                                      2) ลำห้วยโจต ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 9
                                      3) ลำห้วยดงเดือก ไหลผ่านหมู่ที่ 13 , 12 , 6 , 5
                                      4) ลำห้วยกุดขนวน ไหลผ่านหมู่ที่ 3 , 10 , 2
                                      5) ลำห้วยคำบาก ไหลผ่านหมู่ที่ 5
                                      6) ลำห้วยหิน ไหลผ่านหมู่ที่ 12
                                 มีอ่างเก็บน้ำ / หนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
                                      1) อ่างเก็บน้ำหนองคำน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      2) อ่างเก็บน้ำคำเอ็นอ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      3) อ่างเก็บน้ำชลประทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งแก้ว
                                      4) หนองนารี (หนองนาฮี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว
                    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                 1) ฝาย จำนวน 18 ฝาย
                                 2) บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 บ่อ
                                 3) บ่อบาดาลมือโยก จำนวน 33 บ่อ
                                 4) สระน้ำ จำนวน 13 แห่ง
                                 5) ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
                   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                 1) ทรัพยากรดิน สภาพเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนเหนียว ปัจจุบันดิน เริ่มเสื่อมคุณภาพเนื่องจากราษฎรมีการเผาอ้อยและซังข้าวมากขึ้น
                                 2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วไม่มีแม่น้ำขนาด ใหญ่ไหลผ่าน ทำให้ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
                                 3) ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วไม่มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีพื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อยเฉพาะในพื้นที่ป่าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านเท่านั้น
                   มวลชนจัดตั้ง
                                 1. ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 450 คน
                                 2. ตำรวจชุมชนตำบล จำนวน 1 คน
                                 3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 94 คน
 
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th